top of page

Regulamin Aukcji 

INTERCARPATHIA AUCTION

 

I.

1. INTERCARPATHIA AUCTION zwana dalej Aukcją, odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego na platformie ClipMyHorse.TV

2. Organizatorem Aukcji INTERCARPATHIA AUCTION ONLINE jest Stadnina Koni Kalników Sp. z o.o., z siedzibą w Kalnikowie, 37-724 Kalników NIP 7951009524, adres e-mail: intercarpathia@gmail.com, zwana dalej Organizatorem.

3. Organizator sprzedaje konie zamieszczone na aukcji działając w imieniu i na rzecz właścicieli koni.

4. Organizator decyduje o Aukcji, regulaminie, terminie, przebiegu oraz wszelkich jej aspektach, jak również o otwarciu, bądź zamknięciu Aukcji.

5. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na wymianę dokumentów online, a w szczególności umów, oświadczeń, deklaracji, dokumentów sprzedaży i innych.

6.O Terminie rozpoczęcia i zakończenia Aukcji Organizator poinformuje zainteresowanych na platformie on-line, oraz na stronie internetowej www.intercarpathia.com

 

II.

1. Przedmiotem sprzedaży są konie oferowane przez właścicieli, a w szczególności konie biorące udział w wydarzeniu INTERCARPATHIA TOP HORSES, podczas którego zostały poddane ocenie komisji. (Przedmiot sprzedaży zwany będzie w treści regulaminu koniem.)

2. Właściciel konia, który powierzył Organizatorowi konia do sprzedaży na INTERCARPATHIA AUCTION zwany jest dalej Sprzedającym.

3. Sprzedający składa ofertę sprzedaży za pomocą formularza dostępnego online na stronie www.intercarpathia.com . Przy czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie formularza online oraz problemy techniczne związane z działaniem systemu.

4. Warunkiem przesłania formularza zgłoszenia oferty online jest zaakceptowanie regulaminu Aukcji oraz wypełnienie wszystkich wymaganych pól.

5. Wymagane dokumenty oraz szczegółowe warunki sprzedaży Organizator przedstawi Sprzedającemu osobiście, bądź za pomocą wiadomości e-mail.

6. Sprzedający upoważnia Organizatora do sprzedaży konia na Aukcji na drodze osobnej umowy, w której określone zostaną szczegółowe warunki dotyczące współpracy Organizatora ze Sprzedającym. 

7. Za wprowadzenie konia do AUKCJI Organizator pobiera bezzwrotną opłatę w wysokości 700 zł. Wysokość oraz warunki pobierania prowizji od Sprzedającego określone są na drodze osobnej umowy.

8. Organizator dokonuje selekcji oraz kompletuje katalog oferowanych koni. Selekcja odbywa się na podstawie dokumentów pochodzenia koni, paszportów wydanych przez związki hodowlane oraz innych dokumentów i oświadczeń przekazanych przez Sprzedających.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i wyboru ofert. Przy czym zastrzega sobie możliwość wycofania konia z Aukcji bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

10. Opis cech i predyspozycji koni jest dokonywany na podstawie informacji przekazywanych przez Sprzedającego, przy czym Organizator zastrzega, że opis ten nie gwarantuje posiadania deklarowanych przez Sprzedającego cech, predyspozycji, czy możliwości. W związku z tym, żadnej ze stron nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia.

11. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia koni oferowanych do sprzedaży przez Sprzedających.

12. Organizator zobowiązuje Sprzedającego do dokonania badań klinicznych i radiologicznych oferowanych przez Sprzedających koni. Przy czym Sprzedający zobowiązuje się do przekazania oryginałów protokołów i wyników badań weterynaryjnych Organizatorowi.

13. Organizator umożliwi Sprzedającemu wykonanie badań weterynaryjnych na okoliczność przebiegu wydarzenia Intercarpathia Top Horses, bądź podczas dokonywania nagrań do aukcji. Podczas okazania konia upoważnionemu lekarzowi weterynarii dokonane zostaną przez niego badania kliniczne i radiologiczne oraz weryfikacja numeru transpondera.

14. Do uczestnictwa w aukcji zakwalifikować się mogą jedynie konie, które posiadają pozytywny wynik badania weterynaryjnego, zarówno klinicznego, jak i radiologicznego, co zostanie potwierdzone protokołem lekarza weterynarii upoważnionego przez Organizatora.

15. Zadeklarowany stan zdrowia koni oparty jest na protokołach z badania weterynaryjnego, zarówno klinicznego, jak i radiologicznego dokonanego przez upoważnionego lekarza weterynarii. Oświadczenie na temat stanu zdrowia koni przekazane przez Organizatora ogranicza się jedynie do zakresu przeprowadzonych przez lekarza weterynarii badań, których treść określona jest w protokole weterynaryjnym, który dostępny będzie do wglądu online przy każdym oferowanym do sprzedaży koniu. Organizator nie składa deklaracji, co do żadnych innych okoliczności związanych ze stanem zdrowia konia. Ewentualne roszczenia, co do stanu zdrowia koni przysługują Kupującemu w stosunku do Sprzedającego.

 

 

 

III.

1.Aukcja prowadzona jest w walucie Euro (EUR).

2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest rejestracja na odpowiedniej platformie sprzedażowej, utworzenie konta oraz akceptacja regulaminu.

3. W aukcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełne prawo do czynności prawnych oraz prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

4. Osoba przystępująca do Aukcji, co jest równoznaczne ze złożeniem oferty, zwana jest Licytującym.

5. Organizator zatwierdza Licytujących i ma prawo zażądania złożenia depozytu celem sprawdzenia wiarygodności Licytującego.

6. Osoba, która złożyła najwyższą zatwierdzoną przez Organizatora ofertę, która jest równa lub wyższa cenie minimalnej, zwana jest dalej Nabywcą.

7. Złożenie najwyższej oferty, która jest wyższa lub równa cenie minimalnej, jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna.

8. Cena osiągnięta w trakcie licytacji stanowi cenę sprzedaży netto. Do kwoty tej dolicza się podatek VAT zgodnie ze statusem podatkowym Sprzedającego.

9. Oprócz ceny sprzedaży Nabywca jest zobowiązany zapłacić Organizatorowi prowizję w wysokości 10% od ceny sprzedaży netto do której Organizator doliczy podatek VAT.

10. Organizator jest upoważniony do przyjęcia zapłaty za wylicytowane konie.

11. Organizator dostarczy Nabywcy drogą elektroniczną dokument sprzedaży konia na kwotę, na którą składa się cena sprzedaży, wysokość prowizji + podatek VAT.

12. Nabywca zapłaci Organizatorowi na konto całość zobowiązania, czyli cenę sprzedaży powiększoną o podatek VAT wraz z prowizją dla Organizatora w terminie 5 dni od dokonania zakupu konia na Aukcji na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego.

13. W razie nieuregulowania w terminie przez Nabywcę należności z tytułu zakupu konia, Licytujący, który złożył ostatnią ofertę (ostatnia najwyższa ofertę niższą od ceny sprzedaży) może wejść w prawa i obowiązki Nabywcy.

14. Koń może zostać przekazany Nabywcy tylko i wyłącznie pod warunkiem zaksięgowania wpłaty środków na konto Organizatora.

 

 

 

IV.

1. Odpowiedzialność za konia przechodzi na Nabywcę w momencie przybicia, czyli zakończenia Aukcji.

2. Własność konia przechodzi na Nabywcę dopiero w momencie uiszczenia zapłaty całości zobowiązania, czyli ceny sprzedaży wraz z prowizją dla Organizatora i podatkiem VAT.

3. Po zapłacie kwoty rozliczeniowej Organizator przekaże Nabywcy adres miejsca pobytu konia.

4. Sprzedający będzie utrzymywał konia na swój koszt przez 14 dni od zakończenia Aukcji, po tym terminie koszt utrzymania konia przechodzi na Nabywcę.

5. Nabywca jest zobowiązany do odbioru konia w terminie 14 dni od daty zakończenia aukcji. Odbiór odbywa się na koszt Nabywcy.

6. Sprzedający deklaruje, że w momencie odbioru konia nie nastąpiły żadne nowe okoliczności związane ze zdrowiem konia, co udokumentowane zostanie protokołem odbioru konia podpisanym przez Sprzedającego i Nabywcę.

7. Nabywca ma prawo udzielenia pełnomocnictwa do odbioru konia innej osobie. Przy czym dane osoby odbierającej konia zostaną przekazane Organizatorowi na 2 dni przed planowanym odbiorem. Organizator udostępni dane odbierającego Sprzedającemu. Sprzedający ma prawo sprawdzenia danych odbierającego.

8. W sytuacji, gdyby stan zdrowia konia budził zastrzeżenia Nabywcy, zobowiązany jest on do zaniechania odbioru konia i niezwłocznego powiadomienia Organizatora.

9. W razie, gdyby zaistniała sytuacja zwrotu konia, bez względu na przyczynę, prowizja należna Organizatorowi nie podlega zwrotowi.

 

 

V.

1. Rozpoczęcie i zakończenie aukcji następuje w określonym dniu i godzinie wskazanych w ogłoszeniu na odpowiedniej platformie oraz na www.intercarpathia.com. W tym przedziale czasowym Licytujący mogą składać oferty poprzez klikniecie w pole „Licytuj”. Klikając pole „Licytuj” Licytujący składa oświadczenie woli stanowiące ofertę nabycia konia za wskazana przez siebie cenę.

2. Cena wywoławcza wynosi 6000 Euro. Przy czym nie jest ona tożsama z cena minimalną.

3.Sprzedający określa cenę minimalną, po osiągnięciu której, będzie mogło dojść do skutecznej sprzedaży.

4. Ustala się następujące postąpienia minimalne:

-do kwoty 10000 Euro – postąpienie 500 Euro.

-od kwoty 10000 Euro – 50000 Euro – postąpienie 1000 Euro.

-od 50000 Euro – 100000 Euro – postąpienie 2000 Euro.

-powyżej 100000 Euro – postąpienie 5000 Euro.

5. Aukcja kończy się w dniu i o godzinie określonych w ogłoszeniu na www.intercarpathia.com , gdy postąpienie nastąpi w ostatnich 5 minutach przez zakończeniem Aukcji, dolicza się kolejne minuty.

 

 

VI.

1. Administratorem danych osobowych Licytujących będących osobami fizycznymi jest Organizator Aukcji. Dane osobowe Sprzedających oraz Licytujących, są przetwarzane przez Organizatora Aukcji do celów związanych z organizacją Aukcji, obsługi medialnej i księgowej oraz innych działań koniecznych do obsługi Aukcji, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2. Informujemy o możliwości wycofania swojej zgody, celem wycofania zgody jest przesłanie informacji na adres e-mail Organizatora.

VII.

1. Język Polski jest językiem obowiązującym. Dla interpretacji umowy obowiązuje wykładnia języka polskiego. Regulamin sporządzony jest w języku polskim, który jest językiem obrotu dokumentów. Tłumaczenie na język angielski ma charakter jedynie informacyjny.

2. Regulamin jest dostępny dla Licytującego i Sprzedającego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w Serwisie Aukcyjnym oraz na stronie internetowej www.intercarpathia.com.

3. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian treści Regulaminu, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych.

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych jego postanowień.

5. Wszelkie ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Organizatora Aukcji.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2021

bottom of page