top of page

CO ZYSKUJESZ?

 • Możesz nabyć wymarzonego konia na idealnych warunkach.

 • Nie płacisz prowizji dla Organizatora.

 • Nikt nie podbija ceny. 

 • Możesz złożyć propozycję cenową na kilka koni. Będziemy z Tobą w kontakcie i ustalimy Twoje preferencje.

 • Twój zakup jest bezpieczny.

 • Możesz zlecić dodatkowe badania. Skonsultować się z lekarzem.

 • Gwarantujemy Ci prywatność.

POWODZENIA!

Życzymy Ci sukcesów!

ZESPÓŁ INTERCARPATHIA


JAK TO ZROBIĆ?
 • Wejdź na stronę www.intercarpathia.com/shop
 • Wyszukaj numer oraz nazwę konia,  który Cię interesuje.
 • Złóż swoją propozycję cenową. Wypełnij krótki formularz podając niezbędne dane. Pamiętaj, aby podać numer konia, na którego składasz ofertę. 
 • Sprzedaż Sales Market traktujemy incognito, Twoje dane, ceny  oraz inne informacje na temat sprzedaży nie będą wyjawiane osobom trzecim.
 • Złożenie propozycji cenowej nie jest jednoznaczne z dokonaniem zakupu konia. Twoja propozycja rozpoczyna procedurę sprzedażową, która po dokonaniu wszystkich niezbędnych formalności może zakończyć się umową sprzedaży.
 • Propozycje cenową możesz składać na każdego konia przeznaczonego do sprzedaży, bez względu na ocenę sędziów.

Regulamin 

INTERCARPATHIA SALES MARKET

 

 

 

 

I.

1. INTERCARPATHIA SALES MARKET  to platforma handlowa online, zwana dalej  "ISM",  działająca na zasadach określonych w regulaminie, prowadzona przez Stadnina Koni Kalników Sp. z o.o., z siedzibą w Kalnikowie, 37-724 Kalników NIP 7951009524, adres e-mail: intercarpathia@gmail.com

2. ISM decyduje o wszelkich aspektach związanych z działaniem platformy, o udostępnieniu, bądź zamknięciu oferty sprzedażowej online.

3.Platforma ISM działa na stronie internetowej www.intercarpathia.com

4. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na wymianę dokumentów online.

II.

1. Na platformie ISM są prezentowane wizytówki wraz z numerami katalogowymi i rodowodami koni,  które zostały zaoferowane do sprzedaży przez Sprzedających.

2. Właściciel koni zgłasza do platformy ISM konia za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego online na platformie www.intercarpathia.com . Osoba, która zgłosiła konia do sprzedaży i dopełniła formalności względem platformy ISM, zwana jest dalej Sprzedającym. 

3. Warunkiem przesłania formularza zgłoszenia konia online jest zaakceptowanie regulaminu oraz wypełnienie wszystkich wymaganych pól.

4. Platforma ISM nie składa deklaracji, co do żadnych okoliczności związanych z aspektami prawnymi i zdrowotnymi dotyczącymi prezentowanych na platformie ISM koni. Ewentualne roszczenia, co do wszelkich aspektów związanych ze sprzedażą konia  przysługują Kupującemu w stosunku do Sprzedającego.

III.

1. Zaleca się by składane propozycje cenowe deklarowano w walucie Euro (EUR)

2.Sprzedaż ma charakter dżentelmeński, wszelkie informacje na temat szczegółów transakcji, zarówno dane stron, ceny i inne ważne aspekty transakcji nie będą ujawniane osobom trzecim. 

3. Warunkiem skorzystania z platformy ISM jest złożenie swojej propozycji cenowej w Euro za pośrednictwem platformy sprzedażowej INTERCARPATHIA SALES MARKET na stronie www.intercarpathia.com, bądź osobiście, oraz podanie wymaganych danych kontaktowych.

4. Użytkownikiem platformy ISM mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełne prawo do czynności prawnych oraz  osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

5. Użytkownik platformy, który złożył propozycję cenową zwany jest dalej Oferentem.

6. Propozycje cenowe, zostają przekazane Sprzedającym po zakończeniu procedury składania ofert, bądź wcześniej na życzenie Sprzedającego.

7. Dane Oferenta, którego propozycja cenowa została zaakceptowana przez Sprzedającego zastają przekazane Sprzedającemu.

8. Platforma ISM zastrzega sobie prawo zdjęcia z platformy online ISM konia bez podania przyczyny.

.

IV

1. Administratorem danych osobowych użytkowników będących osobami fizycznymi jest właściciel platformy ISM. Dane osobowe Sprzedających, Oferentów, Użytkowników, są przetwarzane przez platformę ISM do celów związanych z organizacją Sprzedaży, obsługi medialnej i księgowej oraz innych działań koniecznych do obsługi platformy ISM, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2. Oferenci wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Sprzedającemu.

3. Informujemy o możliwości wycofania swojej zgody, celem wycofania zgody jest przesłanie informacji na adres e-mail Organizatora.

V.

1. Język Polski jest językiem obowiązującym. Regulamin sporządzony jest w języku polskim, który jest językiem obrotu dokumentów. Tłumaczenie na język angielski ma charakter jedynie informacyjny.

2. Regulamin jest dostępny dla Sprzedających oraz użytkowników bez ograniczeń czasowych i terytorialnych  na stronie internetowej www.intercarpathia.com.

3. Platforma ISM  zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian treści Regulaminu, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych.

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych jego postanowień.

5. Wszelkie ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby właściciela platformy ISM.

bottom of page